حسینیه بیت الزهرا (س) شهرستان بردسکن

کسی که عبادتهای خالصانه خود را به سوی خدا فرستد ، پروردگار بزرگ بهترین مصلحت او را به سویش فرو خواهد فرستاد

حسینیه  بیت الزهرا (س) شهرستان بردسکن

فـهمیــ ــده امـ!

"عـَطـَــش" عشقــَم به شمـــا

_تلــظـــی_ شـ ــود میبــَـری مــَــ ــرا...

شماره پیامک:09152509330

سامانه ی پیام کوتاه:500029710112

۵ مطلب در تیر ۱۳۹۳ ثبت شده است


بـعـد از رکـوع ِ رکـعـت ـ دوّم شـهـیـد شـد

در پـیـش ِ چـشـم ِ ایـن هـمـه مـردم شـهـیـد شـد

 

جـرمـش هـمـیـن کـه نـان ِ جـو مـی‌خـورد سـفـره‌اش

ایـن مـرد هـم بـه خـاطـر گـنـدم شـهـیـد شـد !

 

عـمـری از آشـتـی ِ خـدا گـفـت و عـاقـبـت

در راه ِ رفـع ِ سـوءِ تـفـاهـم شـهـیـد شـد

 

او چـشـم بـسـت از کـلـمـه بـیـسـت و پـنـج سـال

تـا خـواسـت پـا دهـد بـه تـکـلـّم شـهـیـد شـد !

 

ایـن شـصـت و سـوّمـیـن سـحـر ِ بـیـسـت و پـنـجـم اسـت

پـیـدا کـنـیـد در شـب ِ چـنـدم شـهـیـد شـد ؟!


 

پیرمردی وسط روزه ی ماگفت حسین/من نگفتم ولی ارباب مراهم بخشید


تشنه یک لحظه دیدار توام ، حال مرا..روزه داری لحظه افطار می فهمد فقط...