حسینیه بیت الزهرا (س) شهرستان بردسکن

کسی که عبادتهای خالصانه خود را به سوی خدا فرستد ، پروردگار بزرگ بهترین مصلحت او را به سویش فرو خواهد فرستاد

حسینیه  بیت الزهرا (س) شهرستان بردسکن

فـهمیــ ــده امـ!

"عـَطـَــش" عشقــَم به شمـــا

_تلــظـــی_ شـ ــود میبــَـری مــَــ ــرا...

شماره پیامک:09152509330

سامانه ی پیام کوتاه:500029710112

۲ مطلب در مرداد ۱۳۹۳ ثبت شده است

ای روضه خوان جدت حسین

شیعه گرفته آبرو از مکتب تو...


در رساله عشق درباب فطریه آمده :

کسانی که "قوت غالب" آنها "غم حسین" است،

نان خور "زهرا" محسوب میشوند و فطریه آنها با "علی" ست.

شکر خدا که نان شبم "مهر حسین" است.عید بر شما مبارک